شرایط استفاده

لطفا قبل از استفاده از این وبسایت، این شرایط و ضوابط را با دقت مطالعه کنید. با استفاده از این وبسایت شما موافقت خود را با این شرایط و ضوابط اعلام میدارید.
این وبسایت تحت مالکیت و مدیریت اسیکس ایران میباشد. این وبسایت برای معرفی برند اسیکس و محصولات آن ایجاد شده است. بخشهای مختلف وبسایت را مرور کنید. میتوانید مطالب نمایش داده شده در وبسایت را برای مقاصد غیرتجاری، استفاده شخصی در منزل دانلود کنید؛ با توجه به اینکه تمام مواردی که دارای حق مؤلف، آرم تجاری و سایر اعلامیههای مالکیت هستند باید حفظ شوند. با این حال، بدون رضایت کتبی اسیکس ایران شما نمیتوانید محتوای این وبسایت از جمله متن، تصاویر، صداها، و ویدئوها را برای عموم یا مقاصد تجاری به هیچ صورتی کپی، تکثیر، بارگذاری، ثبت، انتقال یا توزیع کنید.
مطالب موجود در این وبسایت

باید مطلع باشید که هر چیزی که در این وبسایت میبینید یا میخوانید تحت حفاظت قانون حفاظت از حقوق مؤلفین قرار دارد مگر اینکه غیر آن ذکر شده باشد و از آنها صرفاً طبق این شرایط و ضوابط میتوان استفاده نمود. تصاویر یا در مالکیت اسیکس هستند و یا با اجازه آن مورد استفاده قرار گرفتهاند. استفاده شما یا هر شخص دیگری از جانب شما از این تصاویر ممنوع میباشد مگر اینکه بطور خاص توسط این شرایط و ضوابط مجاز شده باشد. هرگونه استفاده غیرمجاز از این تصاویر ناقض قوانین حفظ حقوق مؤلفین، قوانین علائم تجاری، قوانین حریم خصوصی و عمومی، و قوانین و مقررات ارتباطی میباشد.
اسیکس ایران برای ذکر اطلاعات دقیق و بهروز در این وبسایت، اقدامات منطقی را اتخاذ میکند. با این حال، اسیکس ایران هیچ ضمانت یا ادعایی نسبت به دقت این اطلاعات ندارد.
اسیکس ایران و یا هیچ یک از طرفین مرتبط در ایجاد، تولید، یا تحویل این وبسایت مسئول هیچ گونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، تعاقبی یا ناشی از دسترسی یا استفاده شما از این وبسایت نمیباشد. بدون تحدید موارد مذکور، هرچیزی که در این وبسایت به شما ارائه می شود «همان طوری است که می باشد» و هیچ ضمانتی از هیچ نوع، اظهار شده یا تلویحی، ضمانت های تلویحی تجاری، تطبیق با مقصودی خاص، یا عدم تخطی ندارد.
لازم به ذکر است که برخی حوزههای قضایی نمیتوانند رأی به عدم شمول ضمانت تلویحی بدهند بنابراین برخی از محرومیتهای فوق به شما تعمیم داده نمیشوند. برای هرگونه ممنوعیت یا محدودیت در رابطه با محرومیت ضمانتهای تلویحی قوانین بومی خود را بررسی کنید.اسیکس ایران هیچ مسئولیت و تعهدی را در مورد هرگونه خسارت به یا ویروسی که تجهیزات رایانهای یا سایر داراییهای شما را در قبال دسترسی یا استفاده یا مرور این وبسایت یا دانلود هرگونه مطلب، داده، متن، عکس، ویدئو یا صوت از این وبسایت را به عهده نمیگیرد.
هرگونه ارتباط یا مطلبی که از طریق ایمیل یا غیر آن از جمله هر گونه داده، سؤال، نظر، پیشنهاد، یا مانند آن ارسال کنید به عنوان غیرمحرمانه و غیرمالکانه تلقی میشود. هر چیزی را که انتقال داده یا ثبت کنید میتواند توسط اسیکس ایران یا وابستگان به آن برای هر مقصودی مورد استفاده قرار گیرد که شامل تکثیر، افشا، انتقال، انتشار، پخش، و ثبت شده لیکن به آنها محدود نمیشود. علاوه بر این اسیکس ایران برای استفاده از هرگونه ایده، مفهوم، دانش چگونگی، یا فناوری قید شده در موارد ارتباطی ارسالی شما به وبسایت برای هر مقصودی، که توسعه، تولید، و بازاریابی محصولات با استفاده از آن اطلاعات از آن جمله بوده لیکن محدود به آنها نمیباشد، آزاد است.علائم و نشانهای تجاری از جمله، شعارها، و غیره در این وبسایت علائم تجاری ثبت شده یا ثبت نشده اسیکس میباشد. هیچ کدام از مطالب وبسایت نباید به عنوان اعطاء، بطور تلویحی، اسقاط انکار، یا غیر آن، هرگونه جواز یا حق استفاده از هرگونه علائم تجاری نشان داده شده در این وبسایت بدون اجازه کتبی اسیکس ایران یا طرف ثالث که مالک علائم تجاری نمایش داده شده است تلقی شود.
لینکها به این وبسایت

اسیکس ایران تمام وبسایتهای مرتبط با این وبسایت را بازبینی نکرده است و مسئولیتی در قبال محتوای هرکدام از صفحات خارج از این وبسایت یا وبسایتهای دیگر مرتبط با این وبسایت ندارد. ریسک لینک شما به هرگونه صفحه خارج از این وبسایت به عهده خود شما است.
لینکها به سایر وبسایتها

این وبسایت ممکن است حاوی لینکهایی به وبسایتهایی دیگر باشد که توسط اشخاص ثالثی غیر از اسیکس ایران مدیریت میشود. چنین لینکهایی صرفاً به منظور راحتی شما ارائه شده است. اسیکس ایران چنین وبسایتهایی را کنترل نکرده و مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. این مسئله که این وبسایت به سایر وبسایتها لینک دارد به این معنی نیست که اسیکس ایران این وبسایتها را تأیید، تصدیق، یا توصیه کرده و یا به این معنی باشد که با مدیران آنها رابطهای داشته باشد.
اسیکس ایران تمام ضمانتها، قید شده یا تلویحی، را از نظر دقت، قانونی بودن، قابل وثوق بودن، یا اعتبار هرگونه محتوی وبسایتهای دیگر انکار کرده و هرگونه مسئولیتی را در مورد صدمه، آسیب، دعوی، تعهد، یا خسارتی از هر نوع ناشی از وبسایتهای ثالث یا محتوای آنها با دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم از طریق لینکهای این وبسایت را از خود سلب میکند.
بازبینی این شرایط و ضوابط

اسیکس ایران میتواند در هر زمان این شرایط و ضوابط را با بهروزرسانی این موارد اصلاح نماید. شما ملزم به رعایت هر گونه اصلاحاتی از این قبیل هستید و بنابراین باید به صورت دورهای برای مرور شرایط و ضوابط فعلی که به آنها التزام دارید، از این صفحه بازدید کنید.